Rožu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, liepaszs@inbox.lv, Birojs: +371 29507747 Stādu placis: 27738505, 24608507    

 

Pasūtījumiem:

27738505

24608507

stadiliepas@inbox.lv

Birojs

liepaszs@inbox.lv

+371 29507747

Prīvatuma politika

Apses zemnieku saimniecība Liepas, turpmāk tekstā saukti – Pārzinis, esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

 

1. Pārzinis:

ZS “Liepas”

Reģistrācijas Nr. 45101008450

Adrese: Rožu ielā 2, Dobele, LV3701, Latvija

Tālrunis: 29507747

E-pasts: liepaszs@inbox.lv

 

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties:

izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par pārziņa rīcībā esošo personu datu drošību.

Personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei.

Pārzinis apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontaktinformācija. Pārzinis nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta mērķa sasniegšanai.

Pārzinis pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu u.tml.

 

4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Pārzinis apstrādā personas datus noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, pārziņa tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš noteiktiem nolūkiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu

 

7. Personas datu glabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var mainīties.

 

8. Datu subjekta tiesības personas datu apstrādes procesā

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un veikt to kontroli, datu apstrādes ierobežošanu, labošanu, dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, Pārzinis  uz to atbildēs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un, ja būs iespējams, attiecīgi labos vai dzēsīs Jūsu personas datus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. Pārzinis izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības.

 

8. Tiesības iesniegt sūdzību

Jūs variet sūdzēties Pārzinim vai Datu valsts inspekcijā, izklāstot, kā, jūsuprāt, Pārziņa veiktā personas datu apstrāde ietekmējusi jūsu tiesības.