Rožu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, liepaszs@inbox.lv, Birojs: +371 29507747 Stādu placis: 27738505, 24608507    

 

Pasūtījumiem:

27738505

24608507

stadiliepas@inbox.lv

Birojs

liepaszs@inbox.lv

+371 29507747

Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: Apses ZS “Liepas”, reģ.Nr. 45101008450, juridiskā adrese: Apses zemnieku saimniecība “Liepas”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3719, pasta adrese: ZS “Liepas”, Rožu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701  (turpmāk arī – Stādaudzētava “Liepas”)

2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp Stādaudzētavu “Liepas” un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar Stādaudzētavu “Liepas” un/vai lieto Stādaudzētavas “Liepas” mājaslapu.
Stādaudzētava “Liepas” ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta Stādaudzētavai “Liepas” savus datus vai Stādaudzētava “Liepas” tos iegūst savā īpašumā citos veidos.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Stādaudzētava “Liepas” vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja Stādaudzētava “Liepas” atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Stādaudzētavas “Liepas” mājaslapā.

4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai:
• lai apstrādātu jebkurus Lietotāja informācijas pieprasījumus;
• lai sniegtu Lietotājam informāciju par Stādaudzētava “Liepas” piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

5. Kādus Lietotāja datus apstrādā Stādaudzētava “Liepas”?
• Vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
• Bankas dati, ja tādi sniegti;
• Dati, kurus Klients pats paziņo Stādaudzētava “Liepas”;
• u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kādus līdzekļus Stādaudzētava “Liepas” izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
Stādaudzētava “Liepas” var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. Tāpat arī Stādaudzētava “Liepas” var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā.

7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Stādaudzētavai “Liepas” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Stādaudzētavu “Liepas”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Leģitīmas intereses – ievērojot Stādaudzētavas “Liepas” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu preču un savlaicīga jaunumu sniegšana Lietotājam, Stādaudzētavai “Liepas” ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par Stādaudzētavas “Liepas” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/vai individuāli Stādaudzētavas “Liepas” piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – Stādaudzētava “Liepas” ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
Stādaudzētava “Liepas” ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
Stādaudzētava “Liepas” apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
• kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu;
• personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
• cik tas ir nepieciešams Stādaudzētavas “Liepas” leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
• kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Stādaudzētava “Liepas” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
Stādaudzētava “Liepas” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Stādaudzētavas “Liepas”, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā Stādaudzētava “Liepas” paziņos par to Lietotājam.

12. Kādas ir Lietotāja tiesības?
• Vērsties pie Stādaudzētavas “Liepas”, lai saņemtu rīcībā esošo personas datu kopiju.
• Labot visus Stādaudzētavas “Liepas” rīcībā esošos personas datus par sevi.
• Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
• Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
• Vērsties pie Stādaudzētavas “Liepas” vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.


Saziņā ar Stādaudzētavu “Liepas” iespējams izmantot e-pastu: liepaszs@inbox.lv.

Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Politikā, jāvēršas Stādaudzētavā “Liepas” (tel. +371 29507747 un e-pasts: liepaszs@inbox.lv).